Personalen och dess anställningsavtal

Som företagare inser man snabbt vikten av att ha en god kontroll på företagets anställningsavtal. Ett felaktigt eller ett otydligt utformat anställningsavtal kan få mycket kostsamma konsekvenser för företaget. Huvudregeln inom arbetsrätten är att det är företaget som är ansvarigt för eventuella oklarheter och felaktigheter i ett anställningsavtal. Till exempel kan ett felaktigt utformat avtal om visstidsanställning leda till att arbetstagaren i stället får en tillsvidareanställning. En felaktigt utformad klausul om uppsägningstid, kan innebär att en anställd har möjlighet att ta anställning hos en konkurrent redan en månad efter uppsägningen, i stället för de sex månader som skrevs in i anställningsavtalet.

Viktigt med korrekt utformade anställningsavtal

Arbetsrätten är ett mycket komplicerat område inom juridiken. De flesta regler i lagen om anställningsskydd är tvingande till arbetstagarens förmån. Att reglerna är tvingande innebär att det inte är möjligt att komma överens om anställningsvillkor som ger den anställde sämre anställningsvillkor än vad som anges i lagen om anställningsskydd. Detta gäller även om företaget och den anställde är överens om det aktuella villkoret. Förutom att reglerna är tvingande till förmån för arbetstagaren innehåller arbetsrätten ett antal sanktionsregler. Dessa regler innebär att om ett anställningsavtal är felaktigt utformat kan företaget bli skyldigt att betala skadestånd, både till den anställde och den anställdes fackförening.

Anställningsavtal och improvisation hör inte ihop

När man skriver ett anställningsavtal ska man alltid utgå från en professionell mall eller någon annan form av förlaga. Ett anställningsavtal ska inte improviseras fram, det ska i de flesta fall följa vissa standardiserade regler och vara utformat på ett visst sätt. De flesta anställningsavtal i ett företag har till stor del samma innehåll vad avser de formella och obligatoriska bestämmelserna.

Ett företag som vill hantera sina anställningsavtal, och även andra avtal, på ett säkert sätt bör använda sig av ett system för digital avtalshantering. Ett digitalt avtalshanteringssystem som fått mycket positiv uppmärksamhet är Precisely där det är möjligt att hantera såväl skapande av nya avtal som hantering av befintliga avtal. Använder man sig av Precisely undviker man de risker som följer med att skriva ett anställningsavtal “för hand”. Istället för att skriva anställningsavtalet på traditionellt sätt i Word eller liknande, är det med Precisely möjligt att skapa ett frågesystem för skapande av avtal. Den i företaget som ska skriva ett anställningsavtal svarar snabbt och enkelt på ett antal frågor, varefter Precisely skapar ett komplett och korrekt utformat anställningsavtal utifrån svaren på frågorna.

Bra hantering av anställningsavtal sparar både pengar och tid

Att inte hantera företagets anställningsavtal på ett professionellt sätt är något som, förr eller senare, kommer att kosta företaget både pengar och tid. Förutom att företaget riskerar att betala skadestånd på grund av felaktiga anställningsavtal, kommer företagets personal att tvingas spendera såväl tid som energi på att “reda ut” de problem som uppstår på grund av felaktiga eller oklart utformade anställningsavtal. En investering i ett system för digital avtalshantering är därför en mycket god investering som relativt omgående kommer att betala sig själv.