Bra likviditet är en förutsättning för överlevnad och tillväxt

Ett företags överlevnad och framtid är beroende av dess likviditet. Det har inte någon betydelse hur fantastisk företagets produkt, tjänst eller personal är om det har en dålig likviditet och det inte endast är tillfälligt. Ett företag med dålig likviditet kommer, förr eller senare, på ett eller annat sätt tvingas att upphöra med sin verksamhet. Antalet i grunden bra företag, vilka försvunnit på grund av bristande likviditet, är oräkneliga.

Vad som avses med likviditet

Med ett företags likviditet avses dess tillgångar vilka de omgående kan använda sig av. I de flesta fall består ett företags likviditet av de kontanter som finns i kassan tillsammans med de pengar som finns på företagets bankkonton. Företagets tillgångar i form av dess värdepapper eller vad som finns på lagret är inte “likvida tillgångar” och påverkar inte företagets likviditet.

Följder av dålig likviditet

Ett företags likviditet har betydelse för företagets förmåga att betala till exempel sina räkningar eller löner till sin personal. Ett företag med dålig likviditet har som regel problem med att betala dessa utgifter i tid. Formellt är ett företag som inte kan betala sina löpande kostnader i tid på obestånd, och kan därmed försättas i konkurs. Det har inte någon betydelse om företaget har ett lager till ett värde om hundra miljoner kronor, världens bästa produkt samt visar en vinst på ett par miljoner. Kan företaget inte betala sina räkningar efterhand som de förfaller till betalning, och detta inte endast är tillfälligt, kan företaget försättas i konkurs.

Sätt för att öka företagets likviditet

Ett företag som har dålig likviditet måste omgående försöka finna en lösning. Ett enkelt sätt för att snabbt öka likviditeten är att företaget ansöker om ett företagslån eller att företaget belånar sina kundfakturor. Båda dessa lösningar, framförallt om man använder sig av båda lösningarna, innebär att företaget snabbt kan få en god likviditet och därmed betala räkningar och löner efterhand som de förfaller till betalning.

En småföretagare kan vända sig till Qred för att såväl ansöka om ett företagslån som att belåna företagets kundfakturor. En av fördelarna med Qred är att handläggningstiden är mycket, för att inte säga otroligt, snabb. Huvudregeln är att besked lämnas redan samma dag. Dessutom är villkoren och räntan mycket bra samtidigt som det inte finns några dolda avgifter eller liknande.

En god likviditet ger möjligheter

Ett företag som har en bra likviditet behöver inte bekymra sig om att det inte ska finnas medel för att betala ut löner eller betala företagets räkningar i slutet av månaden. Istället kan företaget koncentrera sig på den dagliga verksamheten. Tillgång till kapital ger även företaget möjlighet att satsa mer pengar på till exempel marknadsföring eller anställa ny personal. Detta innebär ökade möjligheter för företaget att växa och ta fler marknadsandelar. Enkelt förklarat har ett företag med en god likviditet helt andra möjligheter än ett företag med dålig likviditet.